IVERA Kenniscafé op 12 december 2018

14 november 2018 in Ivera Nieuws

Op 12 december 2018 organiseert IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Overige thema’s die besproken worden zijn doorontwikkeling IVERA-protocol, werking CVN-RIS interface en toekomst Stichting IVERA.

 

Programma

1. Status certificering iVRI
IVERA heeft de certificatieprocedure voor de iVRI ingericht samen met geaccrediteerde certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties.

De eerste vier iTLC testprocedures zijn door TASS International uitgevoerd met een positief resultaat. Het IVERA-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door IVERA te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet worden. IVERA heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

2. Doorontwikkeling wensen IVERA-protocol
Met de komst van de iVRI wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat. Voor de gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI is het IVERA-protocol 4.00 ontwikkeld.

Op gebleken behoefte van de wegbeheerders ontwikkelt IVERA een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van (major) uitbreidingen van het IVERA-protocol inventariseert IVERA op dit moment. Graag vernemen wij ook uw wensen tijdens het Kenniscafé.

3. Toekomst Stichting IVERA
Graag praten wij u bij over de toekomst van Stichting IVERA aan de hand van de discussies en gehouden consultatieronde door de Stratigic Committee rondom de nieuwe governance structuur voor landelijk opereren en beheren van iVRI standaarden en producten in Nederland.

4. Standaard CVN-RIS Interface
Ten tijde van de ontwikkeling en uitrol van iVRI applicaties gebaseerd op CCOL is de behoefte ontstaan om de CVN-C interface uit te breiden met RIS-FI ondersteuning. Doel hiervan is om de uitwisselbaarheid van CCOL applicaties tussen de applicatie containers van verschillende fabrikanten (weer) mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken is in de CVN overeengekomen om een specificatie op te stellen en te implementeren die hierin voorziet. Tijdens het Kenniscafé zal de werking van de CVN-RIS interface verder worden toegelicht.

5. Cyber security aspecten iVRI
Cyber security is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van moderne systemen, omdat deze meer en meer met het internet verbonden zijn. De digitalisering brengt grote voordelen en leidt tot vele nieuwe mogelijkheden, ook voor de iVRI. Cyber security krijgt al veel aandacht binnen meer ‘traditionele’ IT-oplossingen. Maar ook bij operationele technologie (OT) in verkeerssystemen dient cyber security onderdeel te zijn van het ontwerpproces. Tijdens het Kenniscafé verzorgt Technolution B.V. een workshop over cyber security aspecten in relatie tot de iVRI.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze Save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met meer informatie en een link om u aan te melden.

Vervolgopdracht certificatie iVRI

3 oktober 2018 in Ivera Nieuws

Stichting Ivera heeft de certificatieprocedure voor de intelligente verkeersregelinstallatie (“de iVRI”) ingericht samen met certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. TASS International is de certificatiepartner die deze testprocedures voor Ivera uitvoert. Hun jarenlange ervaring op het gebied van homologatie en certificatie maakt hen hiervoor de perfecte partij.

Foto: Dynniq B.V.

Afgelopen mei en juni zijn door TASS International de eerste vier iTLC testprocedures uitgevoerd met een positief resultaat. Op basis daarvan zijn de geteste systemen van Swarco, Vialis, Dynniq en Ko Hartog gecertificeerd door Ivera. Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Wegbeheerders krijgen zekerheid door nieuwe typen iVRI’s door Ivera te laten certificeren, voordat zij door de wegbeheerders op de weg ingezet kunnen worden. Ivera heeft hiervoor aan TASS International een vervolgopdracht gegeven voor het uitvoeren van de testprocedures voor de koppelvlakken van de iVRI.

Gwen van Vugt, directeur bij TASS International: “Wij zijn zeer verheugd dat de samenwerking tussen Stichting Ivera en TASS International zal worden gecontinueerd en dat wij als onafhankelijke geaccrediteerde partij in de mobiliteits branch het vertrouwen hebben verworven om de certificering te kunnen blijven uitvoeren”.

De vervolgopdracht is gestart per 1 juli 2018 voor de duur van twee jaar.

Doorontwikkeling IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden

17 augustus 2018 in Ivera Nieuws

Sinds 2016 richt Stichting IVERA zich niet langer alleen op het IVERA-protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallaties, de “iVRI”, wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

In juni 2015 is opdracht verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma aan de VRA leveranciers om te komen tot een gezamenlijke definitie van VRA standaarden ten behoeve van de iVRI. Het IVERA-protocol 4.00 is hiervoor onder meer ontwikkeld.

Wegens de gebleken behoefte bij de operationele wegbeheerders heeft IVERA besloten om een nieuwe minor versie van het IVERA-protocol te ontwikkelen met een object voor Intergroentijden. De urgentie voor deze ontwikkeling is ingegeven doordat Intergroen inmiddels in de normering is opgenomen. Op dit moment wordt in een werkgroep, met leden van de Normcommissie samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt om deze wijziging op te laten nemen in de “Regeling Verkeerslichten”. De verwachting is dat deze wijziging in de tweede helft van dit jaar wordt gepubliceerd. Hierdoor is een noodzaak ontstaan om op korte termijn de functie ook in het IVERA-protocol te ondersteunen.

Overige wensen ten aanzien van uitbreidingen van het protocol worden meegenomen in besluitvorming rondom major ontwikkelingen.

Afgerond certificatie iVRI én uitreiking Ivera-certificaat aan iVRI-leveranciers

16 juli 2018 in Ivera Nieuws

Tijdens de CVN-vergadering op woensdag 11 juli 2018 heeft Ivera de testresultaten bekend gemaakt van de afgeronde certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) én de eerste Ivera-certificaten uitgereikt aan de iVRI-leveranciers.

Stichting Ivera heeft in samenwerking met (geaccrediteerde) certificatiepartner TASS International de certificatieprocedure voor de iVRI opgezet. De testprocedures voor de belangrijkste vier koppelvlakken IVERA-TLC, IVERA-APP, RIS-FI en TLC-FI zijn door TASS International uitgevoerd en vormen de basis voor de eventuele toekenning van een Ivera-certificaat aan de geteste systemen.

Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Jeannet van Arum, voorzitter Ivera, overhandigde tijdens de CVN-vergadering het Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers: Swarco Nederland B.V., Vialis B.V., Dynniq B.V. en Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers.
Van links naar rechts: Edwin Henning (Ko Hartog), Willem Mak (Vialis), Peter Bouwens (Dynniq) en Freek van der Valk (Swarco)

Ivera zorgt sinds 1999 voor de certificatie van het koppelvlak tussen de klassieke VRI en de verkeerscentrale die de installatie aanstuurt en beheert. De architectuur van de iVRI kenmerkt zich door een bredere connectiviteit en kent daardoor zes externe koppelvlakken.

De integriteit van de belangrijkste vier van die koppelvlakken wordt vanaf juli 2018 gewaarborgd door het nieuwe Ivera-certificaat. Controle van de andere twee koppelvlakken (onder andere VLOG3) zal in de loop van 2018 aan de certificatieprocedure worden toegevoegd.

De licentie certificaten voor het Ivera-protocol 4.00 (de iVRI) kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van Ivera (via de leveranciers). De kosten die wegbeheerders maken voor de aanschaf van een Ivera-gecertificeerde iVRI zijn gelijk aan de huidige kosten van het Ivera-certificaat: € 500,00 voor de aanschaf van een nieuwe installatie en € 50,00 voor de upgrade van een bestaande verkeersregelinstallatie tot iVRI.

IVERA maakt zich sterk voor inrichting en financiering nieuwe governance landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten

1 mei 2018 in Ivera Nieuws

Vanuit het Ministerie van I&W, Strategic Committee, is op 5 april jl. een bericht verzonden aan alle wegbeheerders over de nieuwe governancestructuur voor het landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten en het iVRI-certificaat. IVERA betreurt het dat dit bericht niet vooraf met IVERA is afgestemd. Er staat namelijk een aantal onjuistheden in waardoor wegbeheerders op het verkeerde been worden gezet:

Igor Passchier van TASS International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI.

Inrichting iVRI-werkgroep

IVERA is in overleg met de Strategic Committee over een structuur voor de iVRI-werkgroep, en de daaronder vallende technische werkgroepen, in de nieuwe governancestructuur. IVERA vindt het van belang dat er een iVRI-werkgroep komt waar mensen aan tafel zitten met kennis van de inhoud en dat snel gehandeld kan worden bij wijzigingen in iVRI-standaarden en producten.

iVRI-certificaat in plaats van verificatieverklaring

De verificatieverklaringen van het Ministerie van I&W worden benoemd als certificaat. IVERA is het daarmee oneens en is van mening dat dit onduidelijkheid schept bij de wegbeheerders. Er is namelijk een duidelijk onderscheid tussen certificering en verificatie.

Certificering:

IVERA heeft op 26 april 2017 aan TASS International opdracht gegeven om IVERA te adviseren over het al dan niet verlenen van certificaten voor iVRI’s. Dit advies wordt gebaseerd op typetesten t.a.v. de vijf iVRI koppelvlakken van iVRI’s van de leveranciers Dynniq, Ko Hartog, Swarco en Vialis. Het doel van deze opdracht is om te komen tot een certificaat voor de koppelvlakken van deze leveranciers. Voor deze certificatieprocedure heeft IVERA testtools ontwikkeld. De certificatieprocedure van IVERA wordt medio mei 2018 afgerond.

Verificatie:

Door het Ministerie van I&W is, in aanvulling op de bovenstaande opdracht vanuit IVERA, op 25 augustus 2017 een aanvullende opdracht verleend aan TASS International voor een verificatietraject. Deze opdracht leidt tot de constatering of testen in het verificatietraject juist zijn doorlopen en leidt niet tot een advies over een certificaat voor deze koppelvlakken.

De certificering gebaseerd op type testen geeft zekerheid of producten de standaarden juist implementeren, terwijl het verificatie traject, gebaseerd op interoperabiliteitstesten, zekerheid biedt dat deze producten gezamenlijk de beoogde functionaliteit realiseren.

Financiering van de certificering

De gehele certificering, ontwikkeling van testtools, de selectie, de aanbesteding en de betaling van TASS International, is in het voorjaar van 2017 geregeld door IVERA, omdat IVERA zich genoodzaakt zag om dit in verband met de strakke planning van Talking Traffic adequaat te regelen. Vervolgens heeft het Ministerie van I&W besloten om aan te sluiten bij deze procedure, met haar verificatieprocedure. IVERA heeft daarbij TASS International en de betrokken leveranciers toestemming gegeven om alle testtools ook voor de verificatie van het Ministerie van I&W in te zetten om verificatieverklaringen af te kunnen geven.

De tekst in het bericht van het Ministerie van I&W van 5 april jl. suggereert dat voor het gebruik van IVERA-App en IVERA-TLC geen licentie meer nodig is. Dit is wel het geval. IVERA-certificaten worden afgegeven aan de leveranciers op productniveau en aan de wegbeheerders per VRI of iVRI-instantie. De leveranciers van verkeersregeltoestellen zullen de communicatieprotocollen alleen inbouwen indien de wegbeheerder in het bezit is van een IVERA-licentie voor de betreffende iVRI of normale VRI. Mochten wegbeheerders iVRI’s willen aanschaffen zonder IVERA-protocol, dan kunnen deze alleen stand-alone draaien.

Financiering doorontwikkeling iVRI-standaarden en producten

Binnen IVERA is destijds een financieringssysteem geregeld dat wordt geaccepteerd door alle wegbeheerders. Op het moment dat dit licentiemodel zou worden opgeheven dient er wel een goed alternatief voor handen te zijn. De financiering van de nieuwe governancestructuur is nog niet geregeld. IVERA is van plan om samen met de Strategic Committee verschillende alternatieven te verkennen, die met stakeholders (o.a. IVER, CVN en LVMB) zullen worden besproken.

Omdat dit een ontwikkelingsproject is, is geld nodig voor doorontwikkeling. Ook is er een aantal aanpalende onderwerpen die verder dienen te worden uitgewerkt en waarvoor financiering dient te worden geregeld.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Configuratie management van de iVRI’s: welke koppelvlakken betreft het, welke leveranciers zijn waarvoor verantwoordelijk, wat zijn de IP-adressen, hoe wordt de security georganiseerd, enz.
  • Het ketenbeheer van de iVRI’s: het inrichten van de monitoring op de juiste werking van de gehele keten.
  • Het beveiligingsvraagstuk: de kwestie van de PKI’s: wie draagt ervoor zorg dat auto’s of telefoons echt zijn wat ze zeggen te zijn en hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat hackers zeggen dat ze een auto zijn en daarmee het verkeer belemmeren of in gevaar brengen?
  • Het in stand houden van de juiste informatie: zoals bijvoorbeeld de topologie. Dit is een bijkomende taak die wegbeheerders nu nog niet voorzien en waarvan we ons afvragen of wegbeheerders dit realiseren.
  • Uitgifte en beheer van kruispuntenidentificatie: elk kruispunt dient zijn eigen unieke identificatie te krijgen en dit dient te worden beheerd.
  • Het ontwikkelingstraject: iVRI’s moeten een aantal keer worden geupdated (met de bijbehorende kosten), omdat er nieuwe standaarden zijn of omdat er tegen nieuwe problemen is aangelopen.

IVERA maakt zich sterk voor al deze punten die van belang zijn voor de wegbeheerders. Deze zorgpunten heeft IVERA gedeeld met het Ministerie van I&W en IVERA hoopt tot een goede oplossing te kunnen komen met en voor alle betrokken partijen.