Uitfasering activiteiten Stichting Ivera

18 december 2020 in Actueel

Sinds 1997 is de Stichting Ivera verantwoordelijk voor het beheer van het IVERA-protocol, de fabrikant onafhankelijke technische standaard voor de communicatie tussen verkeersregelinstallaties (VRI’s) en beheerscentrales. De Stichting Ivera onderhoudt en ontwikkelt het protocol en verzorgt daarnaast de certificatie van VRI’s, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het IVERA-protocol voldoet.

In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg / Talking Traffic. Wegbeheerders, VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactieve VRI, de iVRI.

Vanuit het project Talking Traffic is een andere werkwijze voor het beheren en ontwikkelen van standaarden voor de iVRI ontstaan. Deze bestaat uit werkgroepen, een Change Advisory Board (CAB) en een Strategic Committee (SC).

De  activiteiten van de Stichting Ivera worden opgenomen in de nieuwe governance van Talking Traffic.

Het bestuur van de Stichting Ivera heeft het besluit genomen om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting  De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW.

De Stichting Ivera heeft diverse gesprekken gevoerd met de Strategic Committee en het Landelijk Verkeers Management Beraad, waarbij het collectieve belang van afspraken over standaardisering van communicatiekoppelvlakken nadrukkelijk aan de orde is geweest. Het beheer en verdere ontwikkeling van het IVERA-protocol en iVRI-standaarden voor de uniforme communicatie met een beheerscentrale, vraagt om het borgen van kennis en de  gezamenlijke betrokkenheid van de iVRI-fabrikanten en wegbeheerders.

Voorgenomen stappen voor de opheffing van de Stichting Ivera:

  1. Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van Ivera-licentiegelden. Nieuwe licenties worden nog uitgegeven tegen administratiekosten (€ 50,-), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.
  2. De Stichting Ivera blijft bestaan voor afronden van alle lopende verplichtingen en ontwikkeling van IVERA-RIS. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de stichting per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de nieuwe governance.
  3. Per 1 januari 2022 de Stichting Ivera opheffen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het opheffen van de Stichting Ivera.

Verleden, heden en toekomst borgen landelijke Ivera-standaarden

21 oktober 2020 in Actueel

Tijdens het online Ivera Kenniscafé van 7 oktober 2020 informeerde de voorzitter van Ivera, Akke Drentje, de wegbeheerders over de toekomst van de Stichting Ivera en het Ivera-protocol. De Stichting Ivera is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Ivera-protocol. Daarnaast heeft de stichting de certificatie van (i)VRI’s verzorgd, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het Ivera-protocol voldoet. In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van I&W gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg/Talking Traffic. Wegbeheerders en VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactief type VRI, de iVRI. De projectorganisatie Talking Traffic heeft een nieuwe structuur en beheermodel voor de iVRI opgericht. In de nieuwe governance structuur is geen rol voor de Stichting Ivera. De nieuwe organisatie neemt het beheer van alle standaarden en koppelvlakken op zich.

Op 7 november 2018 heeft het bestuur van Stichting Ivera, gesteund door haar achterban, besloten om de gesprekken met de nieuwe organisatie voort te zetten en zichzelf op te heffen, zodra één en ander in de nieuwe structuur goed geregeld is. Om er voor te zorgen dat de interoperabiliteit van VRI’s en de communicatie met verkeerscentrales niet in gevaar komt.

Stichting Ivera heeft met diverse stakeholders van de nieuwe governance gesprekken gevoerd om de producten en werkzaamheden over te dragen. Het besluit tot de aanstaande opheffing heeft in december 2019 geleid tot een aangepaste visie van Stichting Ivera. Belangrijke focus is gelegd op de onafhankelijke communicatieprotocollen, waaraan de naam van de stichting is verbonden, waaronder het nieuw te ontwikkelen IVERA-RIS-protocol.

Om de overdracht verder voor te bereiden, zijn in mei 2020 de gesprekken hervat. Op verzoek van de SC vinden gesprekken plaats tussen het LVMB en de Stichting Ivera. De rol van wegbeheerders in de nieuwe governance wordt door het LVMB ingeregeld. Er zijn concrete acties aangegeven voor opvolging van de gesprekken met het LVMB, waaronder een gezamenlijke informatieve sessie voor wegbeheerders.

Inmiddels is namens het Ministerie van I&W door het CROW aan alle wegbeheerders te kennen gegeven dat de afdracht voor de iVRI door het CROW wordt geïnd. Inkomsten van de Stichting Ivera komen daarmee te vervallen, De Stichting Ivera ziet dat haar activiteiten worden overgenomen, waardoor er geen bestaansrecht voor de stichting meer bestaat. Daarom het voornemen van het bestuur om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW. Dit voornemen wordt op dit moment door de Stichting Ivera verder afgestemd met de achterban, de leden van CVN en IVER.

Herman van der Vliet, vice-voorzitter Ivera, presenteerde de ontwikkelingen voor het nieuwe communicatieprotocol IVERA-RIS. Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-sen door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Stichting Ivera ontwikkelt hiervoor een open communicatiestandaard voor het bedienen van RIS-sen van verschillende fabrikanten en een testtool om het protocol te testen en te valideren. De ontwikkeling van IVERA-RIS is door de Stichting Ivera ook ingebracht in de nieuwe governance structuur. Een scope formulier voor de ontwikkeling van IVERA-RIS is ingediend bij de CAB.

Marcel Fick, bestuurslid Ivera, bracht als discussiepunt in om voor timingsberichten gebruik te maken van opensource componenten waar mogelijk. Een goed voorbeeld hiervoor is Use Case Informeren. De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse ‘dialecten’ aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk ‘ongeveer’ hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Opensource kan ingezet worden als oplossingsrichting tegen dialectvorming. De C-ITS applicatie dient te bepalen: Time2Red en Time2Green. Alle overige stappen die deze informatie vertalen naar de juiste SPAT berichten zijn volledig te standaardiseren, inclusief een controle functie aan de bron. De software hoeft slecht eenmaal ontwikkeld te worden en per definitie zijn er dan geen dialecten meer in het ketenbeheer. Er volgde een goede inhoudelijke discussie, waar veel input is geleverd door de deelnemers voor mogelijke oplossingen.

Het Ivera Kenniscafé werd afgesloten met een online FAQ-sessie om vragen van de wegbeheerders te beantwoorden.

Download hier de presentaties van het online Ivera Kenniscafé.

IVERA Kenniscafé op 7 oktober 2020

13 augustus 2020 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI.

We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

  • Datum: woensdag 7 oktober 2020
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Locatie: online

Meld u nu aan!

Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Onderwerpen Kenniscafé

  • Toekomst Stichting IVERA

Stichting IVERA heeft het IVERA-protocol ontwikkeld en gezorgd voor certificering en de bijbehorende testtools. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken van de iVRI zijn inmiddels geborgd in de landelijke governance buiten de Stichting IVERA. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de stichting. Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het IVERA-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling van het IVERA-protocol te borgen binnen het landelijke governance model. De Stichting IVERA en het LVMB (namens de landelijke governance) zijn hierover in gesprek.

  • IVERA-RIS

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Het communicatieprotocol IVERA-RIS. De Stichting IVERA heeft de behoefte vanuit de wegbeheerders opgehaald en ingebracht bij de landelijke governance.

  • Use Case Informeren

De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse “dialecten” aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk “ongeveer” hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Als oplossingsrichting kan gedacht worden om gebruik te maken van open source componenten waar mogelijk. De Use Case Informeren is hier een goed voorbeeld voor.

  • Veelgestelde vragen

Tijdens het IVERA Kenniscafé gaan we in op veelgestelde vragen. Wegbeheerders kunnen hun vragen nu al sturen aan info@ivera.nl, zodat wij deze vragen kunnen meenemen.

Wij kijken er naar uit u op 7 oktober online te ontmoeten.