Verleden, heden en toekomst borgen landelijke Ivera-standaarden

21 oktober 2020 in Actueel

Tijdens het online Ivera Kenniscafé van 7 oktober 2020 informeerde de voorzitter van Ivera, Akke Drentje, de wegbeheerders over de toekomst van de Stichting Ivera en het Ivera-protocol. De Stichting Ivera is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Ivera-protocol. Daarnaast heeft de stichting de certificatie van (i)VRI’s verzorgd, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het Ivera-protocol voldoet. In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van I&W gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg/Talking Traffic. Wegbeheerders en VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactief type VRI, de iVRI. De projectorganisatie Talking Traffic heeft een nieuwe structuur en beheermodel voor de iVRI opgericht. In de nieuwe governance structuur is geen rol voor de Stichting Ivera. De nieuwe organisatie neemt het beheer van alle standaarden en koppelvlakken op zich.

Op 7 november 2018 heeft het bestuur van Stichting Ivera, gesteund door haar achterban, besloten om de gesprekken met de nieuwe organisatie voort te zetten en zichzelf op te heffen, zodra één en ander in de nieuwe structuur goed geregeld is. Om er voor te zorgen dat de interoperabiliteit van VRI’s en de communicatie met verkeerscentrales niet in gevaar komt.

Stichting Ivera heeft met diverse stakeholders van de nieuwe governance gesprekken gevoerd om de producten en werkzaamheden over te dragen. Het besluit tot de aanstaande opheffing heeft in december 2019 geleid tot een aangepaste visie van Stichting Ivera. Belangrijke focus is gelegd op de onafhankelijke communicatieprotocollen, waaraan de naam van de stichting is verbonden, waaronder het nieuw te ontwikkelen IVERA-RIS-protocol.

Om de overdracht verder voor te bereiden, zijn in mei 2020 de gesprekken hervat. Op verzoek van de SC vinden gesprekken plaats tussen het LVMB en de Stichting Ivera. De rol van wegbeheerders in de nieuwe governance wordt door het LVMB ingeregeld. Er zijn concrete acties aangegeven voor opvolging van de gesprekken met het LVMB, waaronder een gezamenlijke informatieve sessie voor wegbeheerders.

Inmiddels is namens het Ministerie van I&W door het CROW aan alle wegbeheerders te kennen gegeven dat de afdracht voor de iVRI door het CROW wordt geïnd. Inkomsten van de Stichting Ivera komen daarmee te vervallen, De Stichting Ivera ziet dat haar activiteiten worden overgenomen, waardoor er geen bestaansrecht voor de stichting meer bestaat. Daarom het voornemen van het bestuur om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW. Dit voornemen wordt op dit moment door de Stichting Ivera verder afgestemd met de achterban, de leden van CVN en IVER.

Herman van der Vliet, vice-voorzitter Ivera, presenteerde de ontwikkelingen voor het nieuwe communicatieprotocol IVERA-RIS. Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-sen door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Stichting Ivera ontwikkelt hiervoor een open communicatiestandaard voor het bedienen van RIS-sen van verschillende fabrikanten en een testtool om het protocol te testen en te valideren. De ontwikkeling van IVERA-RIS is door de Stichting Ivera ook ingebracht in de nieuwe governance structuur. Een scope formulier voor de ontwikkeling van IVERA-RIS is ingediend bij de CAB.

Marcel Fick, bestuurslid Ivera, bracht als discussiepunt in om voor timingsberichten gebruik te maken van opensource componenten waar mogelijk. Een goed voorbeeld hiervoor is Use Case Informeren. De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse ‘dialecten’ aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk ‘ongeveer’ hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Opensource kan ingezet worden als oplossingsrichting tegen dialectvorming. De C-ITS applicatie dient te bepalen: Time2Red en Time2Green. Alle overige stappen die deze informatie vertalen naar de juiste SPAT berichten zijn volledig te standaardiseren, inclusief een controle functie aan de bron. De software hoeft slecht eenmaal ontwikkeld te worden en per definitie zijn er dan geen dialecten meer in het ketenbeheer. Er volgde een goede inhoudelijke discussie, waar veel input is geleverd door de deelnemers voor mogelijke oplossingen.

Het Ivera Kenniscafé werd afgesloten met een online FAQ-sessie om vragen van de wegbeheerders te beantwoorden.

Download hier de presentaties van het online Ivera Kenniscafé.

IVERA Kenniscafé op 7 oktober 2020

13 augustus 2020 in Actueel, VRI Kenniscafé

Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert Stichting IVERA een online Kenniscafé over alle ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en het beheer van de landelijke standaarden voor de iVRI.

We hebben een mooi, aangepast programma opgesteld om elkaar in deze bijzondere tijd toch te kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en al uw vragen te beantwoorden. De inhoud is niet anders, alleen de ervaring… en online geeft veel mooie mogelijkheden. U kunt dit Kenniscafé volgen via een livestream en via een eventapp zijn we in contact met elkaar.

  • Datum: woensdag 7 oktober 2020
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Locatie: online

Meld u nu aan!

Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie. Heeft u collega’s die geïnteresseerd zijn, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Onderwerpen Kenniscafé

  • Toekomst Stichting IVERA

Stichting IVERA heeft het IVERA-protocol ontwikkeld en gezorgd voor certificering en de bijbehorende testtools. Daarnaast heeft de stichting een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken van de iVRI zijn inmiddels geborgd in de landelijke governance buiten de Stichting IVERA. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de stichting. Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het IVERA-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling van het IVERA-protocol te borgen binnen het landelijke governance model. De Stichting IVERA en het LVMB (namens de landelijke governance) zijn hierover in gesprek.

  • IVERA-RIS

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Het communicatieprotocol IVERA-RIS. De Stichting IVERA heeft de behoefte vanuit de wegbeheerders opgehaald en ingebracht bij de landelijke governance.

  • Use Case Informeren

De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse “dialecten” aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk “ongeveer” hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Als oplossingsrichting kan gedacht worden om gebruik te maken van open source componenten waar mogelijk. De Use Case Informeren is hier een goed voorbeeld voor.

  • Veelgestelde vragen

Tijdens het IVERA Kenniscafé gaan we in op veelgestelde vragen. Wegbeheerders kunnen hun vragen nu al sturen aan info@ivera.nl, zodat wij deze vragen kunnen meenemen.

Wij kijken er naar uit u op 7 oktober online te ontmoeten.

Nieuwe voorzitter en koers Ivera

1 april 2020 in Actueel

Akke Drentje is benoemd tot voorzitter van Stichting IVERA. Zij volgt Jeannet van Arum op. Akke Drentje is beleidsmedewerker Verkeersmanagement Beheer en Onderhoud Wegen bij de Provincie Gelderland en sinds december 2019 bestuurslid van Stichting IVERA.

Tevens heeft Ivera Eric Greweldinger verwelkomt als nieuw bestuurslid. Eric Greweldinger is verkeersontwerper/specialist DVM – afdeling Leefomgeving – bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Siemens heeft zich teruggetrokken uit het bestuur omdat Siemens geen (i)VRI’s meer ontwikkelt.

Als Ivera hebben we ons, gesteund door de achterban, toegespitst op de Ivera-koppelvlakken. We zien daarbij twee belangrijke pijlers, te weten samenwerking in de keten en onderhouden en doorontwikkelen van de standaarden en testtools. Samenwerking is nodig omdat de Ivera-koppelvlakken voor de iVRI onderdeel zijn van een grote keten. Het onderhouden en doorontwikkelen van de Ivera-standaarden heeft vorig jaar geresulteerd in IVERA 4.1 waarin Intergroen wordt ondersteund. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van IVERA-RIS wat in de behoefte voor beheer van de RIS-en door wegbeheerders voorziet.

Terugblik IVERA Kenniscafé van 18 september 2019

23 september 2019 in Actueel

Tijdens het IVERA Kenniscafé op 18 september 2019 in Houten presenteerde Nico van Beugen (gemeente Deventer) de ervaringen opgedaan in de pilot met prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s) voor meerdere speciale groepen (zoals bijvoorbeeld hulpdiensten, bussen en vrachtauto’s) in Deventer. Doel van de pilot was om te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere.

De wegbeheerders bespraken de werking van het nieuwe governance model voor landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten. Verder werd aandacht besteed aan het landelijke gestandaardiseerd iVRI configuratie formulier dat door Talking Traffic wordt ontwikkeld. En praatte Herman van der Vliet de deelnemers bij over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het IVERA-protocol en certificering.

De presentaties van het IVERA Kenniscafé kunt u hieronder downloaden:

IVERA Kenniscafé donderdag 20 juni 2019

9 mei 2019 in Actueel

Op 20 juni 2019 organiseert Stichting IVERA weer een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en de doorontwikkeling van het IVERA-protocol.

Datum: donderdag 20 juni 2019

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur, incl. een broodjeslunch en aansluitend een netwerkborrel

Locatie: De Roskam, Plein 25, Houten

Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Deelname aan het Kenniscafé is gratis. Deel deze save the date gerust met collega’s: het IVERA Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en een link om aan te melden.