Terugblik Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s van 27 september 2023

3 oktober 2023 in Actueel

We kijken terug op een succesvol Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar? Deze keer waren we te gast bij het Innovatielab van de ASTRIN Smart Infra Academy in Den Bosch. In de pauze konden de deelnemers even een kijkje nemen in het Training & Innovatielab. En ter afsluiting was er een gezellige netwerkborrel om nog even met elkaar na te praten. Akke Drentje (voorzitter IVERA) en Willem Hartman (voorzitter ASTRIN Smart Infra Academy) openden het Kenniscafé. De presentaties van het Kenniscafé staan inmiddels op de website van IVERA:

Korte introductie ASTRIN Smart Infra Academy – presentatie 
De ASTRIN Smart Infra Academy voorziet in de behoefte om technici op te leiden in de smart infratechniek. De ASTRIN Smart Infra Academy ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen, wegbeheerders en het bedrijfsleven opleidingen voor technici die werken in de smart infratechniek branche of daar willen gaan werken. Door nauwe betrokkenheid van de hele sector, blijven de opleidingen actueel. Dat geldt niet alleen voor de theorie, maar nog meer voor de gebruikte middelen. Alle opleidingen die de ASTRIN Smart Infra Academy organiseert maken gebruik van het Training- en Innovatielab van de academy in ’s-Hertogenbosch.
Door Johan Treur van ASTRIN Smart Infra Academy

Workshop Cyber Security – presentatie
De wereld van infra verandert enorm. Er komen andere spelers, andere ketens en andere samenwerkingen tot stand. Een industrie die zich steeds meer richt op slimme oplossingen.
Tijdens de workshop namen twee cybersecurity experts (ethical hackers) ons mee in de wereld van cybersecurity en lieten ter plekke zien hoe makkelijk het is om in sommige openbare systemen te komen. En het belang van een solide beveiliging aan de OT-zijde. Hoewel de IT-zijde meestal goed beveiligd is, is dat bij de OT-zijde minder vanzelfsprekend.
Door Willy Leuvering en Joshua Smits, twee cybersecurity experts die hun expertise rondom cybersecurity inzetten om te voorkomen dat onze kritische nationale infrastructuur uitvalt.

Toelichting LVMB Front Paper Security VRI’s – frontpaper presentatie
Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) is het landschap waarin een verkeersregelinstallatie (VRI) zich bevindt aanzienlijk veranderd. Doordat de iVRI onderdeel is van een (data-)keten en daarmee ook nieuwe functionaliteiten bevat, is veel meer aandacht nodig voor security. Daarom is deze front-paper opgesteld. Hiermee kunnen wegbeheerders hun management informeren over de security risico’s rondom (i)VRI’s en kan de paper als startpunt fungeren voor de verdere uitwerking van de LVMB-actie om te komen tot een handreiking Security VRI’s. Download hier de front-paper.
Door Tom Steijvers van DTV Consultants

Hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle?
Een interactieve discussie adhv stellingen met o.a. Tom Steijvers (DTV), Erik van Holten (gemeente Breda), leveranciers en cybersecurity experts. Onder andere:

  • Cybersecurity neemt zoveel tijd in beslag, ik kom aan mijn werk als VRI-deskundige niet meer voldoende toe. Je kunt werken met een iVRI niet loskoppelen van cyber-werkzaamheden….
  • We zijn met cybersecurity voor de iVRI bezig het wiel uit te vinden. In andere branches zijn ze al veel verder!
  • Welk belang weegt zwaarder? Verkeersveiligheid of cyber-veiligheid?
  • We schieten door: Het risico van cybersecurity wordt zwaar overtrokken. Wat is er de afgelopen jaren nu feitelijk misgegaan? De kosten staan niet in relatie tot het risico wat we lopen!
  • Ik kan/wil niet wachten op landelijke standaarden. Ik regel het sneller zelf.

Conclusie: We ontkomen er niet aan, dus onderneem tijdig actie! In het belang van Verkeersveiligheid moeten we dit als markt samen doen met wegbeheerders en leveranciers.

Uitnodiging: Kenniscafé Cybersecurity bij VRI’s op 27 september 2023

31 juli 2023 in Actueel

Op woensdag 27 september organiseren Stichting IVERA en ASTRIN Smart InfraAcademy gezamenlijk een Kenniscafé over Cybersecurity bij VRI’s: Hoe houden we het veilig en werkbaar?

Logos Ivera en Astrin SmartInfra Academy

We hebben een mooi programma samengesteld met o.a. een workshop door twee ethical hackers en een interactieve discussie over hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle. We sluiten af met een borrel om gezellig na te praten.

Datum: woensdag 27 september 2023
Van: 13.30 – 16.45 uur
Locatie: Innovatielab Astrin Academy, Amerikastraat 7-11,
bij het Civilion in ’s-Hertogenbosch

Programma

13.00 – 13.30 uur
Inloop
13.30 – 15.00 uur
Workshop door ethical hackers. Ze vertellen en laten ter plekke zien hoe makkelijk het is om in sommige openbare systemen te komen. Een eye-opener!
15.00 – 15.30 uur 
Pauze
15.30 – 16.00 uur 
Toelichting door Tom Steijvers (DTV) op het cyberhandboek
16.00 – 16.45 uur
Hoe houden we de systemen veilig en tegelijk de werklast onder controle? Interactieve discussie adhv stellingen met Tom Steijvers, Erik van Holten (Breda) en diverse leveranciers.
16.45 – 17.30 uur
Afsluiting & Borrel

Aanmelden
Wil je meedoen meld je dan aan via info@ivera.nl.
Deelname is gratis! Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Deel deze uitnodiging gerust met collega’s: het Kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.

Download hier de uitnodiging met programma als pdf.

Gebruik en kosten IVERA-licenties per 1 januari 2021x

4 februari 2021 in Actueel

Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van IVERA-licentiegelden in verband met de landelijke iVRI standaarden waar het IVERA-protocol onderdeel van is.

Gebruik licentie

De Stichting Ivera verstrekt licenties, via leveranciers aan wegbeheerders, voor gebruik van het IVERA-protocol. De licenties zijn uitsluitend gebonden aan het met type en serienummer aangeduide verkeersregeltoestel. Ook vermeldt de licentie de locatie waar deze (als eerste) is geïnstalleerd.

Kosten licentie

De Stichting Ivera brengt voor het gebruik van het IVERA-protocol vanaf 1 januari 2021 geen bijdrage in de ontwikkelkosten meer in rekening. Nieuwe licenties worden uitgegeven (op verzoek) tegen administratiekosten (€ 50,00), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.

De stichting Ivera richt zich in 2021 op de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de Stichting Ivera per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de landelijke iVRI governance.

Gebruik en kosten IVERA-licenties

Uitfasering activiteiten Stichting Ivera

18 december 2020 in Actueel

Sinds 1997 is de Stichting Ivera verantwoordelijk voor het beheer van het IVERA-protocol, de fabrikant onafhankelijke technische standaard voor de communicatie tussen verkeersregelinstallaties (VRI’s) en beheerscentrales. De Stichting Ivera onderhoudt en ontwikkelt het protocol en verzorgt daarnaast de certificatie van VRI’s, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het IVERA-protocol voldoet.

In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg / Talking Traffic. Wegbeheerders, VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactieve VRI, de iVRI.

Vanuit het project Talking Traffic is een andere werkwijze voor het beheren en ontwikkelen van standaarden voor de iVRI ontstaan. Deze bestaat uit werkgroepen, een Change Advisory Board (CAB) en een Strategic Committee (SC).

De  activiteiten van de Stichting Ivera worden opgenomen in de nieuwe governance van Talking Traffic.

Het bestuur van de Stichting Ivera heeft het besluit genomen om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting  De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW.

De Stichting Ivera heeft diverse gesprekken gevoerd met de Strategic Committee en het Landelijk Verkeers Management Beraad, waarbij het collectieve belang van afspraken over standaardisering van communicatiekoppelvlakken nadrukkelijk aan de orde is geweest. Het beheer en verdere ontwikkeling van het IVERA-protocol en iVRI-standaarden voor de uniforme communicatie met een beheerscentrale, vraagt om het borgen van kennis en de  gezamenlijke betrokkenheid van de iVRI-fabrikanten en wegbeheerders.

Voorgenomen stappen voor de opheffing van de Stichting Ivera:

  1. Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van Ivera-licentiegelden. Nieuwe licenties worden nog uitgegeven tegen administratiekosten (€ 50,-), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.
  2. De Stichting Ivera blijft bestaan voor afronden van alle lopende verplichtingen en ontwikkeling van IVERA-RIS. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de stichting per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de nieuwe governance.
  3. Per 1 januari 2022 de Stichting Ivera opheffen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het opheffen van de Stichting Ivera.

Verleden, heden en toekomst borgen landelijke Ivera-standaarden

21 oktober 2020 in Actueel

Tijdens het online Ivera Kenniscafé van 7 oktober 2020 informeerde de voorzitter van Ivera, Akke Drentje, de wegbeheerders over de toekomst van de Stichting Ivera en het Ivera-protocol. De Stichting Ivera is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Ivera-protocol. Daarnaast heeft de stichting de certificatie van (i)VRI’s verzorgd, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het Ivera-protocol voldoet. In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van I&W gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg/Talking Traffic. Wegbeheerders en VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactief type VRI, de iVRI. De projectorganisatie Talking Traffic heeft een nieuwe structuur en beheermodel voor de iVRI opgericht. In de nieuwe governance structuur is geen rol voor de Stichting Ivera. De nieuwe organisatie neemt het beheer van alle standaarden en koppelvlakken op zich.

Op 7 november 2018 heeft het bestuur van Stichting Ivera, gesteund door haar achterban, besloten om de gesprekken met de nieuwe organisatie voort te zetten en zichzelf op te heffen, zodra één en ander in de nieuwe structuur goed geregeld is. Om er voor te zorgen dat de interoperabiliteit van VRI’s en de communicatie met verkeerscentrales niet in gevaar komt.

Stichting Ivera heeft met diverse stakeholders van de nieuwe governance gesprekken gevoerd om de producten en werkzaamheden over te dragen. Het besluit tot de aanstaande opheffing heeft in december 2019 geleid tot een aangepaste visie van Stichting Ivera. Belangrijke focus is gelegd op de onafhankelijke communicatieprotocollen, waaraan de naam van de stichting is verbonden, waaronder het nieuw te ontwikkelen IVERA-RIS-protocol.

Om de overdracht verder voor te bereiden, zijn in mei 2020 de gesprekken hervat. Op verzoek van de SC vinden gesprekken plaats tussen het LVMB en de Stichting Ivera. De rol van wegbeheerders in de nieuwe governance wordt door het LVMB ingeregeld. Er zijn concrete acties aangegeven voor opvolging van de gesprekken met het LVMB, waaronder een gezamenlijke informatieve sessie voor wegbeheerders.

Inmiddels is namens het Ministerie van I&W door het CROW aan alle wegbeheerders te kennen gegeven dat de afdracht voor de iVRI door het CROW wordt geïnd. Inkomsten van de Stichting Ivera komen daarmee te vervallen, De Stichting Ivera ziet dat haar activiteiten worden overgenomen, waardoor er geen bestaansrecht voor de stichting meer bestaat. Daarom het voornemen van het bestuur om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW. Dit voornemen wordt op dit moment door de Stichting Ivera verder afgestemd met de achterban, de leden van CVN en IVER.

Herman van der Vliet, vice-voorzitter Ivera, presenteerde de ontwikkelingen voor het nieuwe communicatieprotocol IVERA-RIS. Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bijgekomen, het Roadside ITS station (RIS). Om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken is er behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-sen door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd. Stichting Ivera ontwikkelt hiervoor een open communicatiestandaard voor het bedienen van RIS-sen van verschillende fabrikanten en een testtool om het protocol te testen en te valideren. De ontwikkeling van IVERA-RIS is door de Stichting Ivera ook ingebracht in de nieuwe governance structuur. Een scope formulier voor de ontwikkeling van IVERA-RIS is ingediend bij de CAB.

Marcel Fick, bestuurslid Ivera, bracht als discussiepunt in om voor timingsberichten gebruik te maken van opensource componenten waar mogelijk. Een goed voorbeeld hiervoor is Use Case Informeren. De iVRI is een complexe keten met verschillende schakels. Van de verschillende schakels zijn dan weer diverse ‘dialecten’ aanwezig die hetzelfde zouden moeten functioneren maar in de praktijk ‘ongeveer’ hetzelfde functioneren. Met name in het ketenbeheer maar ook in het productieproces werken deze dialecten verstorend. Opensource kan ingezet worden als oplossingsrichting tegen dialectvorming. De C-ITS applicatie dient te bepalen: Time2Red en Time2Green. Alle overige stappen die deze informatie vertalen naar de juiste SPAT berichten zijn volledig te standaardiseren, inclusief een controle functie aan de bron. De software hoeft slecht eenmaal ontwikkeld te worden en per definitie zijn er dan geen dialecten meer in het ketenbeheer. Er volgde een goede inhoudelijke discussie, waar veel input is geleverd door de deelnemers voor mogelijke oplossingen.

Het Ivera Kenniscafé werd afgesloten met een online FAQ-sessie om vragen van de wegbeheerders te beantwoorden.

Download hier de presentaties van het online Ivera Kenniscafé.