IVERA maakt zich sterk voor inrichting en financiering nieuwe governance landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten

1 mei 2018 in Ivera Nieuws

Vanuit het Ministerie van I&W, Strategic Committee, is op 5 april jl. een bericht verzonden aan alle wegbeheerders over de nieuwe governancestructuur voor het landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten en het iVRI-certificaat. IVERA betreurt het dat dit bericht niet vooraf met IVERA is afgestemd. Er staat namelijk een aantal onjuistheden in waardoor wegbeheerders op het verkeerde been worden gezet:

Igor Passchier van TASS International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI.

Inrichting iVRI-werkgroep

IVERA is in overleg met de Strategic Committee over een structuur voor de iVRI-werkgroep, en de daaronder vallende technische werkgroepen, in de nieuwe governancestructuur. IVERA vindt het van belang dat er een iVRI-werkgroep komt waar mensen aan tafel zitten met kennis van de inhoud en dat snel gehandeld kan worden bij wijzigingen in iVRI-standaarden en producten.

iVRI-certificaat in plaats van verificatieverklaring

De verificatieverklaringen van het Ministerie van I&W worden benoemd als certificaat. IVERA is het daarmee oneens en is van mening dat dit onduidelijkheid schept bij de wegbeheerders. Er is namelijk een duidelijk onderscheid tussen certificering en verificatie.

Certificering:

IVERA heeft op 26 april 2017 aan TASS International opdracht gegeven om IVERA te adviseren over het al dan niet verlenen van certificaten voor iVRI’s. Dit advies wordt gebaseerd op typetesten t.a.v. de vijf iVRI koppelvlakken van iVRI’s van de leveranciers Dynniq, Ko Hartog, Swarco en Vialis. Het doel van deze opdracht is om te komen tot een certificaat voor de koppelvlakken van deze leveranciers. Voor deze certificatieprocedure heeft IVERA testtools ontwikkeld. De certificatieprocedure van IVERA wordt medio mei 2018 afgerond.

Verificatie:

Door het Ministerie van I&W is, in aanvulling op de bovenstaande opdracht vanuit IVERA, op 25 augustus 2017 een aanvullende opdracht verleend aan TASS International voor een verificatietraject. Deze opdracht leidt tot de constatering of testen in het verificatietraject juist zijn doorlopen en leidt niet tot een advies over een certificaat voor deze koppelvlakken.

De certificering gebaseerd op type testen geeft zekerheid of producten de standaarden juist implementeren, terwijl het verificatie traject, gebaseerd op interoperabiliteitstesten, zekerheid biedt dat deze producten gezamenlijk de beoogde functionaliteit realiseren.

Financiering van de certificering

De gehele certificering, ontwikkeling van testtools, de selectie, de aanbesteding en de betaling van TASS International, is in het voorjaar van 2017 geregeld door IVERA, omdat IVERA zich genoodzaakt zag om dit in verband met de strakke planning van Talking Traffic adequaat te regelen. Vervolgens heeft het Ministerie van I&W besloten om aan te sluiten bij deze procedure, met haar verificatieprocedure. IVERA heeft daarbij TASS International en de betrokken leveranciers toestemming gegeven om alle testtools ook voor de verificatie van het Ministerie van I&W in te zetten om verificatieverklaringen af te kunnen geven.

De tekst in het bericht van het Ministerie van I&W van 5 april jl. suggereert dat voor het gebruik van IVERA-App en IVERA-TLC geen licentie meer nodig is. Dit is wel het geval. IVERA-certificaten worden afgegeven aan de leveranciers op productniveau en aan de wegbeheerders per VRI of iVRI-instantie. De leveranciers van verkeersregeltoestellen zullen de communicatieprotocollen alleen inbouwen indien de wegbeheerder in het bezit is van een IVERA-licentie voor de betreffende iVRI of normale VRI. Mochten wegbeheerders iVRI’s willen aanschaffen zonder IVERA-protocol, dan kunnen deze alleen stand-alone draaien.

Financiering doorontwikkeling iVRI-standaarden en producten

Binnen IVERA is destijds een financieringssysteem geregeld dat wordt geaccepteerd door alle wegbeheerders. Op het moment dat dit licentiemodel zou worden opgeheven dient er wel een goed alternatief voor handen te zijn. De financiering van de nieuwe governancestructuur is nog niet geregeld. IVERA is van plan om samen met de Strategic Committee verschillende alternatieven te verkennen, die met stakeholders (o.a. IVER, CVN en LVMB) zullen worden besproken.

Omdat dit een ontwikkelingsproject is, is geld nodig voor doorontwikkeling. Ook is er een aantal aanpalende onderwerpen die verder dienen te worden uitgewerkt en waarvoor financiering dient te worden geregeld.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Configuratie management van de iVRI’s: welke koppelvlakken betreft het, welke leveranciers zijn waarvoor verantwoordelijk, wat zijn de IP-adressen, hoe wordt de security georganiseerd, enz.
 • Het ketenbeheer van de iVRI’s: het inrichten van de monitoring op de juiste werking van de gehele keten.
 • Het beveiligingsvraagstuk: de kwestie van de PKI’s: wie draagt ervoor zorg dat auto’s of telefoons echt zijn wat ze zeggen te zijn en hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat hackers zeggen dat ze een auto zijn en daarmee het verkeer belemmeren of in gevaar brengen?
 • Het in stand houden van de juiste informatie: zoals bijvoorbeeld de topologie. Dit is een bijkomende taak die wegbeheerders nu nog niet voorzien en waarvan we ons afvragen of wegbeheerders dit realiseren.
 • Uitgifte en beheer van kruispuntenidentificatie: elk kruispunt dient zijn eigen unieke identificatie te krijgen en dit dient te worden beheerd.
 • Het ontwikkelingstraject: iVRI’s moeten een aantal keer worden geupdated (met de bijbehorende kosten), omdat er nieuwe standaarden zijn of omdat er tegen nieuwe problemen is aangelopen.

IVERA maakt zich sterk voor al deze punten die van belang zijn voor de wegbeheerders. Deze zorgpunten heeft IVERA gedeeld met het Ministerie van I&W en IVERA hoopt tot een goede oplossing te kunnen komen met en voor alle betrokken partijen.

 

 

IVERA documenten 4.00 nu online beschikbaar

18 april 2018 in Ivera Nieuws

Sinds 2016 richt IVERA zich niet langer alleen op het IVERA protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken (verbindingen) hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

IVERA heeft samen met TASS International een certificatieprocedure opgezet voor de externe koppelvlakken van de iVRI. De certificatieprocedure is medio mei 2018 afgerond.

De standaard protocollen zijn:

 • IVERA-TLC | Traffic management systeem – TLC Facilities
  Deze interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basis functies van de iVRI te beheren en monitoren.
 • IVERA-APP | Traffic management systeem – ITS Applicatie
  Deze interface biedt de mogelijkheid om ITS applicaties functioneel te beheren en monitoren. Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERA standaard.
 • TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie
  Deze interface verbindt ITS applicaties met de VRI faciliteiten. De applicaties bepalen functioneel de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt terwijl de VRI faciliteiten zorgen voor de veiligheid.
 • VLOG
  Het VLOG protocol is bedoeld om verkeerskundige logging te genereren. Het protocol is ontstaan in de CVN-interface gebaseerde verkeersregelingen. Het belang van een streaming verkeerskundige logging (VLOG) neemt toe naarmate de verkeerscentrales en weggebruikers meer real-time informatie nodig hebben. Daarom is in de nieuwe versie informatie opgenomen over de toekomstige status van de signaalgroepen. Anders gezegd, het protocol biedt “tijd tot groen” en “tijd tot rood”.
 • RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities
  Deze interface zorgt voor verbinding van de (functionele) applicatie met de Roadside ITS Station (RIS). Laatstgenoemde draagt zorg voor real-time informatie-uitwisseling met voertuigen. Op deze wijze kan informatie vanuit de verkeersregeling bij voertuigen terecht komen en tegelijk is de applicatie zich bewust van (bewegingen van) voertuigen rondom het kruispunt wat ten goede komt aan de optimalisatie.

De IVERA documenten 4.00 zijn te downloaden! U kunt de documenten downloaden op onze website. Ook kunt u via de website een testtool aanvragen voor de IVERA-TLC, IVERA-APP, TLC-FI en RIS-FI.

Jeannet van Arum nieuwe voorzitter Ivera

18 april 2018 in Ivera Nieuws

Op 4 april 2018 is Jeannet van Arum benoemd tot voorzitter van Ivera. Jeannet van Arum is Sectormanager Smart Mobility van de Provincie Noord-Holland en sinds 2016 vice-voorzitter van Ivera. Haar benoeming volgt op een statutenwijziging die bepaalt dat de voorzittersrol van Ivera door een wegbeheerder vervuld dient te worden.

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Aftredend voorzitter Freek van der Valk, in het dagelijks leven actief als directeur van Swarco Nederland, blijft als gewoon bestuurslid bij Ivera betrokken. Hij was voorzitter van sinds 2016 en leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de organisatie in de afgelopen jaren: introductie van een certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”), verbreding van het bestuur en verzelfstandiging van het secretariaat.

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Ivera verwelkomt in april 2018 ook een nieuw bestuurslid. Het gaat om Marcel Dukker, de Chief Commercial Officer van Technolution, marktleider in Nederland op het gebied van verkeerscentrales. Technolution is gebaat bij open en professionele koppelvlakken. Die maken het voor het bedrijf mogelijk om aan wegbeheerders netwerkbrede verkeerskundige oplossingen te bieden. De iVRI is daarbij een belangrijke stap voorwaarts omdat deze met nieuwe koppelvlakken nieuwe mogelijkheden biedt. Technolution is enthousiast over de toetreding tot het bestuur van Ivera en de mogelijkheid die dat biedt om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en de uitbreiding van de koppelvlakken.

Marcel Dukker, Chief Commercial Officer van Technolution

In het bestuur van Ivera is de vrijgekomen functie van vice-voorzitter is toevertrouwd aan Herman van der Vliet. Herman van der Vliet is werkzaam bij Dynniq als Solution Manager Mobility. Binnen Ivera speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van de certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”). Herman is sinds 2013 lid van het bestuur van Ivera.

Herman van der Vliet, de nieuwe vice-voorzitter van Ivera

Certificatie iVRI draait op volle toeren

22 maart 2018 in Ivera Nieuws

Op 3 april 2018 is Swarco als eerste marktpartij aan de beurt voor de certificatietest van de door dit bedrijf op de markt geïntroduceerde intelligente verkeersregelinstallatie (“iVRI”). In de weken die volgen komen achtereenvolgens de iVRI’s van Ko Hartog, Vialis en Dynniq aan de beurt.

Diederik van Ravenswaaij legt de laatste hand aan de assemblage van de Swarco ITC-2 iVRI

Diederik van Ravenswaaij legt de laatste hand aan de assemblage van de Swarco ITC-2 iVRI

De testprocedures worden uitgevoerd door Tass International en vormen de basis voor de eventuele toekenning van een Ivera-certificaat aan de geteste systemen. Het Ivera-certificaat is het keurmerk waarmee leveranciers kunnen aantonen dat de externe koppelvlakken van hun systemen voldoen aan de daarvoor door wegbeheerders vastgestelde specificaties.

Een iVRI van Swarco op N205 in de Provincie Noord-Holland

Een iVRI van Swarco op N205 in de Provincie Noord-Holland

De resultaten van de testprocedures worden door Ivera bekend gemaakt op 16 mei 2018. Dit gebeurt in het Ivera Kenniscafe dat op die dag tussen 13.00 en 16.00 uur plaatsvindt in de Roskam in Houten.

Ivera ontfermt zich over beheer VLOG

16 maart 2018 in Ivera Nieuws

Ivera heeft overeenstemming bereikt met Vialis en Van Grinsven Software om het beheer van het softwareprotocol VLOG in handen te nemen. VLOG zorgt voor de logging van de verkeerskundige data die worden geregistreerd in een verkeersregelinstallatie. Het protocol is een belangrijk onderdeel van de architectuur van de iVRI, de nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties.

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

Geert Meijer van Vialis trad in de onderhandelingen over het beheer van VLOG op namens de eigenaars van het protocol

VLOG is een bestanddeel van CCOL, de programmeertaal waarin de regeling van veel verkeersregelinstallaties wordt geschreven. Het protocol is eigendom van Vialis en Van Grinsven Software. Omdat Ivera de verantwoordelijkheid heeft voor de certificering van de externe koppelvlakken van de iVRI, achtten partijen het wenselijk om Ivera een formele rol te geven in het beheer van VLOG. Daarover zijn op 7 maart jongstleden afspraken gemaakt.

(VLNR) Jan Wijkhuizen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.

(VLNR) Jan Wijkhuisen (Provincie Zuid-Holland), Marcel Heijkoop (ZH), Edwin Henning (Ko Hartog) en John Sanders (ZH) tijdens de fabrieksafnametest van een verkeersregelinstallatie van Ko Hartog.