De intelligente verkeersregelinstallatie (“iVRI”)

Autofabrikant verwachten dat de eerste volledig autonome voertuigen tegen 2025 op de weg rondrijden. Nu al rijden de eerste testvoertuigen rond en worden auto’s stap voor stap uitgerust met technieken om dit mogelijk te maken. Maar deze autonome voertuigen zullen zich sneller en veiliger door het verkeer verplaatsen als ook de infrastructuur daarop is aangepast. Sinds 2015 werken wegbeheerders en industrie hard aan de ontwikkeling van intelligente kruispunten en intelligente verkeersregelinstallaties, de zogenaamde iVRI’s.

De nieuwe iVRI zal niet alleen met een verkeerscentrale communiceren, maar zend ook gegevens uit die gebruik worden door b.v. App leveranciers om u via App’s op uw smart phone of in de auto informatie te leveren om sneller of voorspelbarder op locatie te komen. Tevens is directe communicatie tussen voertuigen en de iVRI in opkomst. In de architectuur worden de veiligheidsfuncties (onderdeel VRI faciliteiten) sterker gescheiden van de functionele werking door ITS applicaties.

iVRI Standaards

Met de komst van de iVRI wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken (verbindingen) hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat. Meer informatie over de landelijke iVRI standaarden (specificaties en downloads) kunt u vinden op de CROW website. Klik hier om de pagina te openen.

Als de Stichting Ivera hebben we ons, gesteund door de achterban, toegespitst op de Ivera-koppelvlakken. We zien daarbij twee belangrijke pijlers, te weten samenwerking in de keten en onderhouden en doorontwikkelen van de standaarden en testtools. Samenwerking is nodig omdat de Ivera-koppelvlakken voor de iVRI onderdeel zijn van een grote keten. Het onderhouden en doorontwikkelen van de Ivera-standaarden heeft vorig jaar geresulteerd in IVERA 4.1 waarin Intergroen wordt ondersteund. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor de ontwikkeling van IVERA-RIS wat in de behoefte voor beheer van de RIS-en door wegbeheerders voorziet.

De standaard protocollen zijn

IVERA-TLC | Traffic management systeem – TLC Facilities

Deze interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basis functies van de iVRI te beheren en monitoren. Deze standaard wordt beheerd door de Stichting Ivera.

IVERA-APP | Traffic management systeem – ITS Applicatie

Deze interface biedt de mogelijkheid om ITS applicaties functioneel te beheren en monitoren. Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERA standaard. Deze standaard wordt beheerd door de Stichting Ivera.

TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie

Deze interface verbindt ITS applicaties met de VRI faciliteiten. De applicaties bepalen functioneel de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt terwijl de VRI faciliteiten zorgen voor de veiligheid.

VLOG

Het VLOG protocol is bedoeld om verkeerskundige logging te genereren. Het protocol is ontstaan in de CVN-interface gebaseerde verkeersregelingen. Het belang van een streaming verkeerskundige logging (VLOG) neemt toe naarmate de verkeerscentrales en weggebruikers meer real-time informatie nodig hebben. Daarom is in de nieuwe versie informatie opgenomen over de toekomstige status van de signaalgroepen. Anders gezegd, het protocol biedt “tijd tot groen” en “tijd tot rood”.

RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities

Deze interface zorgt voor verbinding van de (functionele) applicatie met de Roadside ITS Station (RIS). Laatstgenoemde draagt zorg voor real-time informatie-uitwisseling met voertuigen. Op deze wijze kan informatie vanuit de verkeersregeling bij voertuigen terecht komen en tegelijk is de applicatie zich bewust van (bewegingen van) voertuigen rondom het kruispunt wat ten goede komt aan de optimalisatie.