Vanuit het Ministerie van I&W, Strategic Committee, is op 5 april jl. een bericht verzonden aan alle wegbeheerders over de nieuwe governancestructuur voor het landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten en het iVRI-certificaat. IVERA betreurt het dat dit bericht niet vooraf met IVERA is afgestemd. Er staat namelijk een aantal onjuistheden in waardoor wegbeheerders op het verkeerde been worden gezet:

Igor Passchier van TASS International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI.

Inrichting iVRI-werkgroep

IVERA is in overleg met de Strategic Committee over een structuur voor de iVRI-werkgroep, en de daaronder vallende technische werkgroepen, in de nieuwe governancestructuur. IVERA vindt het van belang dat er een iVRI-werkgroep komt waar mensen aan tafel zitten met kennis van de inhoud en dat snel gehandeld kan worden bij wijzigingen in iVRI-standaarden en producten.

iVRI-certificaat in plaats van verificatieverklaring

De verificatieverklaringen van het Ministerie van I&W worden benoemd als certificaat. IVERA is het daarmee oneens en is van mening dat dit onduidelijkheid schept bij de wegbeheerders. Er is namelijk een duidelijk onderscheid tussen certificering en verificatie.

Certificering:

IVERA heeft op 26 april 2017 aan TASS International opdracht gegeven om IVERA te adviseren over het al dan niet verlenen van certificaten voor iVRI’s. Dit advies wordt gebaseerd op typetesten t.a.v. de vijf iVRI koppelvlakken van iVRI’s van de leveranciers Dynniq, Ko Hartog, Swarco en Vialis. Het doel van deze opdracht is om te komen tot een certificaat voor de koppelvlakken van deze leveranciers. Voor deze certificatieprocedure heeft IVERA testtools ontwikkeld. De certificatieprocedure van IVERA wordt medio mei 2018 afgerond.

Verificatie:

Door het Ministerie van I&W is, in aanvulling op de bovenstaande opdracht vanuit IVERA, op 25 augustus 2017 een aanvullende opdracht verleend aan TASS International voor een verificatietraject. Deze opdracht leidt tot de constatering of testen in het verificatietraject juist zijn doorlopen en leidt niet tot een advies over een certificaat voor deze koppelvlakken.

De certificering gebaseerd op type testen geeft zekerheid of producten de standaarden juist implementeren, terwijl het verificatie traject, gebaseerd op interoperabiliteitstesten, zekerheid biedt dat deze producten gezamenlijk de beoogde functionaliteit realiseren.

Financiering van de certificering

De gehele certificering, ontwikkeling van testtools, de selectie, de aanbesteding en de betaling van TASS International, is in het voorjaar van 2017 geregeld door IVERA, omdat IVERA zich genoodzaakt zag om dit in verband met de strakke planning van Talking Traffic adequaat te regelen. Vervolgens heeft het Ministerie van I&W besloten om aan te sluiten bij deze procedure, met haar verificatieprocedure. IVERA heeft daarbij TASS International en de betrokken leveranciers toestemming gegeven om alle testtools ook voor de verificatie van het Ministerie van I&W in te zetten om verificatieverklaringen af te kunnen geven.

De tekst in het bericht van het Ministerie van I&W van 5 april jl. suggereert dat voor het gebruik van IVERA-App en IVERA-TLC geen licentie meer nodig is. Dit is wel het geval. IVERA-certificaten worden afgegeven aan de leveranciers op productniveau en aan de wegbeheerders per VRI of iVRI-instantie. De leveranciers van verkeersregeltoestellen zullen de communicatieprotocollen alleen inbouwen indien de wegbeheerder in het bezit is van een IVERA-licentie voor de betreffende iVRI of normale VRI. Mochten wegbeheerders iVRI’s willen aanschaffen zonder IVERA-protocol, dan kunnen deze alleen stand-alone draaien.

Financiering doorontwikkeling iVRI-standaarden en producten

Binnen IVERA is destijds een financieringssysteem geregeld dat wordt geaccepteerd door alle wegbeheerders. Op het moment dat dit licentiemodel zou worden opgeheven dient er wel een goed alternatief voor handen te zijn. De financiering van de nieuwe governancestructuur is nog niet geregeld. IVERA is van plan om samen met de Strategic Committee verschillende alternatieven te verkennen, die met stakeholders (o.a. IVER, CVN en LVMB) zullen worden besproken.

Omdat dit een ontwikkelingsproject is, is geld nodig voor doorontwikkeling. Ook is er een aantal aanpalende onderwerpen die verder dienen te worden uitgewerkt en waarvoor financiering dient te worden geregeld.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Configuratie management van de iVRI’s: welke koppelvlakken betreft het, welke leveranciers zijn waarvoor verantwoordelijk, wat zijn de IP-adressen, hoe wordt de security georganiseerd, enz.
  • Het ketenbeheer van de iVRI’s: het inrichten van de monitoring op de juiste werking van de gehele keten.
  • Het beveiligingsvraagstuk: de kwestie van de PKI’s: wie draagt ervoor zorg dat auto’s of telefoons echt zijn wat ze zeggen te zijn en hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat hackers zeggen dat ze een auto zijn en daarmee het verkeer belemmeren of in gevaar brengen?
  • Het in stand houden van de juiste informatie: zoals bijvoorbeeld de topologie. Dit is een bijkomende taak die wegbeheerders nu nog niet voorzien en waarvan we ons afvragen of wegbeheerders dit realiseren.
  • Uitgifte en beheer van kruispuntenidentificatie: elk kruispunt dient zijn eigen unieke identificatie te krijgen en dit dient te worden beheerd.
  • Het ontwikkelingstraject: iVRI’s moeten een aantal keer worden geupdated (met de bijbehorende kosten), omdat er nieuwe standaarden zijn of omdat er tegen nieuwe problemen is aangelopen.

IVERA maakt zich sterk voor al deze punten die van belang zijn voor de wegbeheerders. Deze zorgpunten heeft IVERA gedeeld met het Ministerie van I&W en IVERA hoopt tot een goede oplossing te kunnen komen met en voor alle betrokken partijen.