Op 4 april 2018 is Jeannet van Arum benoemd tot voorzitter van Ivera. Jeannet van Arum is Sectormanager Smart Mobility van de Provincie Noord-Holland en sinds 2016 vice-voorzitter van Ivera. Haar benoeming volgt op een statutenwijziging die bepaalt dat de voorzittersrol van Ivera door een wegbeheerder vervuld dient te worden.

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

Aftredend voorzitter Freek van der Valk, in het dagelijks leven actief als directeur van Swarco Nederland, blijft als gewoon bestuurslid bij Ivera betrokken. Hij was voorzitter van sinds 2016 en leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de organisatie in de afgelopen jaren: introductie van een certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”), verbreding van het bestuur en verzelfstandiging van het secretariaat.

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Freek van der Valk, aftredend voorzitter van Ivera

Ivera verwelkomt in april 2018 ook een nieuw bestuurslid. Het gaat om Marcel Dukker, de Chief Commercial Officer van Technolution, marktleider in Nederland op het gebied van verkeerscentrales. Technolution is gebaat bij open en professionele koppelvlakken. Die maken het voor het bedrijf mogelijk om aan wegbeheerders netwerkbrede verkeerskundige oplossingen te bieden. De iVRI is daarbij een belangrijke stap voorwaarts omdat deze met nieuwe koppelvlakken nieuwe mogelijkheden biedt. Technolution is enthousiast over de toetreding tot het bestuur van Ivera en de mogelijkheid die dat biedt om een bijdrage te kunnen leveren aan het beheer en de uitbreiding van de koppelvlakken.

Marcel Dukker, Chief Commercial Officer van Technolution

In het bestuur van Ivera is de vrijgekomen functie van vice-voorzitter is toevertrouwd aan Herman van der Vliet. Herman van der Vliet is werkzaam bij Dynniq als Solution Manager Mobility. Binnen Ivera speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van de certificatieprocedure voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“iVRI”). Herman is sinds 2013 lid van het bestuur van Ivera.

Herman van der Vliet, de nieuwe vice-voorzitter van Ivera