IVERA Kenniscafé woensdag 12 december 2018

Op 12 december 2018 organiseert IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Overige thema’s die besproken worden zijn doorontwikkeling IVERA-protocol, werking CVN-RIS interface en toekomst Stichting IVERA.

Lees Meer »

Vervolgopdracht certificatie iVRI

Stichting Ivera heeft de certificatieprocedure voor de intelligente verkeersregelinstallatie (“de iVRI”) ingericht samen met certificatiepartner TASS International. De toekenning van certificaten vindt plaats op basis van een testprocedure, waarbij wordt vastgesteld of de externe koppelvlakken van de verkeersregelinstallatie voldoen aan de daarvoor vastgestelde specificaties. TASS International is de certificatiepartner die deze testprocedures voor Ivera uitvoert. Hun jarenlange ervaring op het gebied van homologatie en certificatie maakt hen hiervoor de perfecte partij.

Lees Meer »

Doorontwikkeling IVERA-protocol met een object voor Intergroentijden

Sinds 2016 richt Stichting IVERA zich niet langer alleen op het IVERA-protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de intelligente verkeersregelinstallaties, de “iVRI”, wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat.

Lees Meer »

Afgerond certificatie iVRI én uitreiking Ivera-certificaat aan iVRI-leveranciers

Tijdens de CVN-vergadering op woensdag 11 juli 2018 heeft Ivera de testresultaten bekend gemaakt van de afgeronde certificatieprocedure voor de externe koppelvlakken van de iVRI (“intelligente verkeersregelinstallaties”) én de eerste Ivera-certificaten uitgereikt aan de iVRI-leveranciers.

Lees Meer »

Uitreiking Ivera-certificaat aan de gecertificeerde iVRI-leveranciers

IVERA maakt zich sterk voor inrichting en financiering nieuwe governance landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten

Vanuit het Ministerie van I&W, Strategic Committee, is op 5 april jl. een bericht verzonden aan alle wegbeheerders over de nieuwe governancestructuur voor het landelijk borgen en beheren van iVRI-standaarden en producten en het iVRI-certificaat. IVERA betreurt het dat dit bericht niet vooraf met IVERA is afgestemd. Er staat namelijk een aantal onjuistheden in waardoor wegbeheerders op het verkeerde been worden gezet.

Lees Meer »

Jeannet van Arum nieuwe voorzitter Ivera

Op 4 april 2018 is Jeannet van Arum benoemd tot voorzitter van Ivera. Jeannet van Arum is Sectormanager Smart Mobility van de Provincie Noord-Holland en sinds 2016 vice-voorzitter van Ivera. Haar benoeming volgt op een statutenwijziging die bepaalt dat de voorzittersrol van Ivera door een wegbeheerder vervuld dient te worden.

Lees Meer »

Jeannet van Arum, de nieuwe voorzitter van Ivera

IVERA documenten 4.00 nu online beschikbaar

De IVERA documenten 4.00 zijn te downloaden! U kunt de documenten downloaden op onze website. Ook kunt u via de website een testtool aanvragen voor de IVERA-TLC, IVERA-APP, TLC-FI en RIS-FI.

Lees Meer »

IVERA Kenniscafé op 16 mei 2018

Op 16 mei 2018 organiseert Stichting IVERA een Kenniscafé om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Lees Meer »

Certificatie iVRI draait op volle toeren

Op 3 april 2018 is Swarco als eerste marktpartij aan de beurt voor de certificatietest van de door dit bedrijf op de markt geïntroduceerde intelligente verkeersregelinstallatie (“iVRI”). In de weken die volgen komen achtereenvolgens de iVRI’s van Ko Hartog, Vialis en Dynniq aan de beurt.

Lees Meer »

Diederik van Ravenswaaij legt de laatste hand aan de assemblage van de Swarco ITC-2 iVRI

Ivera ontfermt zich over beheer VLOG

Ivera heeft overeenstemming bereikt met Vialis en Van Grinsven Software om het beheer van het softwareprotocol VLOG in handen te nemen. VLOG zorgt voor de logging van de verkeerskundige data die worden geregistreerd in een verkeersregelinstallatie.

Lees Meer »

Wegbeheerders maken zich meester van iVRI

Op 17 januari gingen wegbeheerders in de Jaarbeurs in Utrecht in debat met fabrikanten en verkeerskundigen over de praktische toepassing van de intelligente verkeersregelinstallatie (”iVRI”). Tijdens de bijeenkomst bleek dat de iVRI de tekentafel definitief heeft verlaten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat bij wegbeheerders een grote behoefte bestaat aan kennis over de praktische toepassing van “het intelligente kruispunt”. Daarnaast werd gepleit voor landelijke coördinatie van de toepassing van de iVRI en voor standaardisatie van zijn gebruik.

Lees Meer »

  • Robert Kooijman van de Gemeente Rotterdam in één van de werkgroepen

Eerste iVRI-certificaten Ivera in zicht

De Stichting Ivera verwacht in april 2018 de eerste certificaten uit te kunnen geven voor de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties (“ iVRI’). Met deze certificaten kunnen de leveranciers van iVRI’s aantonen dat de externe koppelvlakken van hun installatie voldoen aan de voorgeschreven specificaties. Het Ivera-certificaat biedt wegbeheerders het vertrouwen dat de geleverde iVRI’s de connectiviteit bieden die zij nodig hebben.

Lees Meer »

De toekomst van de iVRI: Kenniscafé op 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 organiseert Stichting IVERA in samenwerking met CVN, IVER en LVMB een interactief Kenniscafé: ‘De toekomst van de iVRI.’

Lees Meer »

Ivera streeft naar toetreding Sweco, RHDHV en Technolution

De Stichting Ivera zal RHDHV, Sweco en Technolution uitnodigen om toe te treden tot haar bestuur. Dit zei Freek van der Valk, voorzitter van Ivera, gisteren tijdens het Ivera Kenniscafé in Houten. Uitgangspunt is dat alle partijen die belang hebben bij beheer en certificatie van de koppelvlakken van de iVRI in Ivera worden verenigd. Met RHDHV, Sweco en Technolution zal in de komende weken overleg worden gevoerd om de mogelijkheden voor bestuurlijke verbreding van Ivera te onderzoeken.

Lees Meer »

Sweco en Technolution op Kenniscafé Ivera op 6 september

Op 6 september zullen sprekers van Sweco en Technolution tijdens het Kenniscafé van Ivera hun visie geven op de uitrol van de iVRI in Nederland. Sweco zal daarbij ingaan op de ITS-applicatie die het bedrijf voor de iVRI heeft ontwikkeld. Technolution zal uitleggen hoe de verkeerscentrales van de toekomst optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de iVRI aan wegbeheerders biedt.

Lees Meer »

Eerste iVRI in Noord-Holland in gebruik!

De eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) van leverancier Swarco bij de provincie Noord-Holland is in gebruik. De iVRI regelt sinds 4 juli het verkeer op de kruising van de Drie Merenweg en de Paviljoenlaan bij Hoofddorp in de provincie Noord-Holland.

Lees Meer »

Drie wegbeheerders bijten spits af met iVRI

Wegbeheerders en fabrikanten van VRI’s presenteerden op 7 juni hun ervaringen met het gebruik van de eerste intelligente kruispunten (iVRI’s) die in Nederland in gebruik zijn genomen.

Lees Meer »

Nico van Beugen (gemeente Deventer), Luc Prinsen (Goudappel Coffeng) en Mark Veenstra (Dynniq)

Ivera kiest Tass International voor certificatie iVRI

Ivera heeft Tass International geselecteerd als partner voor het certificeren van de nieuwe generatie van verkeerslichten, de iVRI. Nieuwe typen iVRI’s moeten door Ivera worden gecertificeerd voordat zij door de wegbeheerders op de weg worden ingezet.

Lees Meer »

Igor Passchier van Tass International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI

Beter Benutten iVRI – koppelvlakontwerpen

In navolging van de eerste opdracht is in mei 2016 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Beter Benutten Vervolg (BBV) programma een tweede opdracht verstrekt om te komen tot verdere uitwerking en test van de 5 iVRI koppelvlakontwerpen.

Lees Meer »

Nieuw adres Stichting IVERA per 1 januari 2017

Stichting IVERA is in beweging en er staan een aantal grote veranderingen voor de deur. Het afgelopen jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd tijdens onze Kenniscafés en informatie op de website en dat zullen we ook in 2017 blijven doen.

Lees Meer »

IVERA iVRI Kenniscafé

Op 23 november 2016 van 12.30 tot 13.15 uur heeft het iVRI Kenniscafé plaatsgevonden tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in de Expo te Houten.

Lees Meer »

De vernieuwde Stichting IVERA

Met de komst van intelligente verkeersregelinstallaties neemt het aantal communicatiestandaards snel toe. Nu IVERA formeel een publiek private organisatie is geworden, is er een duurzame basis voor wegbeheerders en de verkeersindustrie om samen de iVRI-standaardisaties te borgen.

Lees Meer »