Sinds 1997 is de Stichting Ivera verantwoordelijk voor het beheer van het IVERA-protocol, de fabrikant onafhankelijke technische standaard voor de communicatie tussen verkeersregelinstallaties (VRI’s) en beheerscentrales. De Stichting Ivera onderhoudt en ontwikkelt het protocol en verzorgt daarnaast de certificatie van VRI’s, zodat wegbeheerders weten of een installatie aan het IVERA-protocol voldoet.

In 2016 is een innovatieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart onder de titel Beter Benutten Vervolg / Talking Traffic. Wegbeheerders, VRI-fabrikanten en adviesbureaus hebben sindsdien gewerkt aan de introductie van een interactieve VRI, de iVRI.

Vanuit het project Talking Traffic is een andere werkwijze voor het beheren en ontwikkelen van standaarden voor de iVRI ontstaan. Deze bestaat uit werkgroepen, een Change Advisory Board (CAB) en een Strategic Committee (SC).

De  activiteiten van de Stichting Ivera worden opgenomen in de nieuwe governance van Talking Traffic.

Het bestuur van de Stichting Ivera heeft het besluit genomen om de activiteiten van de stichting gefaseerd te staken. De stichting zal blijven bestaan totdat de lopende verplichtingen zijn afgerond. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van IVERA-RIS en de IVERA-Analyser. Voor de besteding van de resterende gelden wordt een doel vastgesteld dat in lijn ligt met de statuten van de stichting  De assets zullen worden overgedragen aan de nieuwe organisatie, die administratief wordt ondersteund door het CROW.

De Stichting Ivera heeft diverse gesprekken gevoerd met de Strategic Committee en het Landelijk Verkeers Management Beraad, waarbij het collectieve belang van afspraken over standaardisering van communicatiekoppelvlakken nadrukkelijk aan de orde is geweest. Het beheer en verdere ontwikkeling van het IVERA-protocol en iVRI-standaarden voor de uniforme communicatie met een beheerscentrale, vraagt om het borgen van kennis en de  gezamenlijke betrokkenheid van de iVRI-fabrikanten en wegbeheerders.

Voorgenomen stappen voor de opheffing van de Stichting Ivera:

  1. Per 1 januari 2021 stopt de Stichting Ivera met het innen van Ivera-licentiegelden. Nieuwe licenties worden nog uitgegeven tegen administratiekosten (€ 50,-), bijvoorbeeld indien een licentie moet worden geleverd als besteksverplichting.
  2. De Stichting Ivera blijft bestaan voor afronden van alle lopende verplichtingen en ontwikkeling van IVERA-RIS. Zodra alle verplichtingen zijn afgerond, naar verwachting eind Q3 2021, neemt het bestuur een definitief besluit over opheffen van de stichting per 1 januari 2022 en kunnen afspraken gemaakt worden om de assets van de stichting over te dragen aan de nieuwe governance.
  3. Per 1 januari 2022 de Stichting Ivera opheffen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het opheffen van de Stichting Ivera.