Visie

Met de komst van de iVRI en de totstandkoming van de data keten van weggebruiker naar iVRI en vice versa, is een belangrijke stap gemaakt richting de toekomst. Dit heeft gevolgen voor de rol en scope van de Stichting Ivera. De drie pijlers waarop de activiteiten van de Stichting gebaseerd worden, zijn samenwerking, focus op Ivera-protocol en het rekenmodel.

Samenwerking

In 2019 hebben we als bestuur drie richtingen qua scope overwogen, te weten: volledige iVRI- standaarden, Ivera-standaarden of activiteiten staken. We hebben besloten om te focussen op de Ivera-standaarden gezien de wens en steun van de achterban enerzijds en de governance ontwikkelingen voor de iVRI anderzijds. Dit besluit maakt het voor de Stichting mogelijk gerichte en nuttige activiteiten te ontplooien met betrekking tot de Ivera-standaarden. Tegelijk geldt dat de Ivera-standaarden een subset van de iVRI-standaarden is en daarmee een deel van een groter geheel. Voor de markt is het daarom van belang dat er alignement plaatsvindt tussen de ontwikkelingen op Ivera gebied en bij de overige standaarden.

Met de ontwikkeling van de iVRI in de dataketen is een nieuwe governance in ontwikkeling. Taken die tot op heden tot de core business van de Stichting behoren, kunnen op termijn geadopteerd worden door de nieuwe beheerorganisatie. Met het Ministerie van I&W is besproken onder welke condities de Stichting Ivera haar activiteiten kan overdragen. Ook het LVMB is in gesprek met het ministerie hoe de invulling van de nieuwe governance vorm gegeven kan worden, waarbij het voorstel is dat het LVMB een belangrijke rol namens de wegbeheerders bekleedt in deze nieuwe beheerorganisatie.
In de tussentijd geeft de Stichting gehoor aan de achterban om ontwikkelingen op het vlak van de Ivera-standaarden te continueren. Het is in de ogen van de Stichting Ivera goed mogelijk om beheer en ontwikkeling van standaarden bij verschillende gremia weg te leggen onder voorwaarde dat afstemming plaatsvindt. In die situatie kan de Stichting Ivera haar activiteiten voortzetten, in goede samenwerking met alle partners in de dataketen.

Focus op Ivera

De Stichting Ivera is in 1997 opgericht en heeft met name bijgedragen aan de ontwikkeling van het protocol, testtools en certificeringen. De Stichting heeft ook een bijdrage geleverd aan overige koppelvlakken van de iVRI. De landelijke koppelvlakken zijn inmiddels geborgd in de governance buiten de Stichting Ivera.

Op dit moment is er sprake van een transitiefase voor het beheer van het Ivera-protocol. Beoogd wordt om de (door)ontwikkeling te borgen binnen het landelijke governance model. De middelen van de Stichting worden aangewend voor verdere ontwikkeling van missende schakels in de koppelvlakken. Vanuit de Ivera achterban, de wegbeheerders uit IVER en CVN, is de Stichting verzocht voorlopig haar werkzaamheden voort te zetten. De structuur van de Stichting, een bestuur van wegbeheerders en leveranciers, een technische werkgroep, een secretariaat en een licentiemodel heeft de afgelopen decennia laten zien dat dit voor deze toepassing zeer goed functioneert.

Vanuit de Ivera achterban is eind 2019 middels brieven aangegeven dat de volledige transitie van activiteiten van de Stichting Ivera naar de landelijke governance kan plaatsvinden zodra het beheer en doorontwikkeling van het communicatieprotocol Ivera even goed (of beter) ondergebracht is bij de nieuwe landelijke beheerorganisatie. Dit is in lijn met de afspraken van bestuur Stichting Ivera en landelijke governance.

Met de komst van de iVRI is er een component in de keten bij gekomen, het Roadside ITS station (RIS). Wegbeheerders hebben in de Ivera Kenniscafés aangegeven dat er een behoefte is om de verkeerskundige data, technische status en bediening van het RIS op afstand mogelijk te maken. Er is behoefte aan een standaard communicatieprotocol, waarmee verschillende fabricaten RIS-en door 1 centrale applicatie kunnen worden benaderd; het communicatieprotocol IVERA-RIS. Vanuit de Stichting worden de behoeften vanuit de wegbeheerders opgehaald en afgestemd met de landelijke governance.

Zolang de transitie loopt zal de scope van de Stichting Ivera zich richten op (door)ontwikkeling, certificering en ontwikkelen van testtools ten behoeve van:

  • IVERA-TLC
  • IVERA-APP
  • IVERA-RIS (ontwikkelfase)

Rekenmodel

Het rekenmodel blijft de (bestaande) licentiestructuur. De Ivera-licentie is gekoppeld aan de hardware die behoort bij de TLC (IVERA-TLC).

  • Iedere TLC die verbinding maakt via Ivera moet voorzien zijn van een Ivera-licentie.
  • De registratie van de licentie staat op naam van de wegbeheerder en wordt geregeld door de leverancier van de TLC.
  • IVERA-APP mag door applicatie leveranciers vrij ingezet worden.
  • De licentievergoeding is € 450,- (excl. administratiekosten) per TLC. Vanaf 1 januari 2021 zijn de licentiekosten gewijzigd. Lees hier meer informatie.
  • Een upgrade van een TLC naar iTLC (IVERA 3 naar IVERA 4) wordt met alleen administratiekosten (€ 50,-) belast.