De verkeersregelautomaat

De verkeersregel automaat is het hart van de verkeersregelinstallatie. Deze automaat voert zogenoemde verkeersregelingen uit.

Verkeersregelingen zijn een onmisbare schakel in het verkeer. Zij zorgen ervoor dat het verkeer ook bij een toenemende drukte veilig en optimaal kan blijven doorstromen. Voorwaarde daarvoor is in de eerste plaats dat de regeling goed functioneert en letterlijk bij de tijd is. Een slecht onderhouden of kwalitatief ondermaatse regeling is eerder een bron van ergernis dan dat deze bijdraagt aan een betere doorstroming, met de nodige gevolgen voor het milieu of de veiligheid.

Een Verkeersregelinstallatie (VRI)

Een verkeersregelinstallatie (VRI) is een installatie dat het verkeer regelt aan de hand van optische signalen, rood, geel en groen. VRI’s bestaan in grote lijn uit een regelkast, signaalmateriaal, mastmateriaal en detectieapparatuur. Zij dragen zorg voor een veilige en optimale afwikkeling van het verkeer en zijn veelal verbonden met verkeerscentrales van de wegbeheerders. Functioneel is de VRI een knooppunt in een verkeersnetwerk waar technische infrastructuur, optimalisatie van verkeersstromen, milieudoelstellingen en verkeersveiligheid samenkomen.

Het IVERA protocol

In Nederland zijn VRI’s meestal gekoppeld aan een verkeerscentrale. De centrale beheert de VRI en de regeling op afstand. Voor een goede werking van de verkeersregeling is het daarom ook essentieel dat de aansturing vanuit de centrale foutloos en efficiënt gebeurt. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn commando’s of instellingen door te geven en de toestand van de regeling te monitoren. Indien de communicatie tussen de systemen niet goed verloopt, kan de bediening problemen opleveren.

Het IVERA-protocol is een datacommunicatiestandaard voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

De eerste versie van het IVERA-protocol kwam eind 2001 op de markt. Inmiddels staan er in Nederland een kleine 6.000 systemen  die voldoen aan de IVERA-standaard.

Van de nieuwe regelingen en centrales maakt meer dan tachtig procent gebruik van de standaard. Daar blijkt al uit dat de markt de meerwaarde van de standaard inziet.

Zowel voor de wegbeheerder als de industrie heeft het veel voordelen als verkeersregelingen en centrale computersystemen dezelfde taal spreken. De wegbeheerder is niet meer afhankelijk van een vaste leverancier. Hij kan op basis van zijn functionele wensen en financiële eisen het best passende systeem selecteren. Ook kan hij de voor hem optimale combinatie van verkeersregelingen en een centraal systeem samenstellen. Dit sluit naadloos aan bij het overheidsbeleid om belangrijke opdrachten te gunnen na een openbare aanbesteding. De industrie kan op zijn beurt in principe de hele markt bedienen met apparatuur en kan zich daardoor volledig concentreren op de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

Nieuwe standaards voor iVRI’s

Autofabrikant verwachten dat de eerste volledig autonome voertuigen tegen 2025 op de weg rondrijden. Nu al rijden de eerste testvoertuigen rond en worden auto’s stap voor stap uitgerust met technieken om dit mogelijk te maken. Maar deze autonome voertuigen zullen zich sneller en veiliger door het verkeer verplaatsen als ook de infrastructuur daarop is aangepast.

Sinds 2015 werken wegbeheerders en industrie hard aan de ontwikkeling van intelligente kruispunten en intelligente verkeersregelinstallaties, de zogenaamde iVRI’s.

 

iVRI architectuur

IVRI_achr1

iVRI koppelvlakken

De nieuwe iVRI zal niet alleen met een verkeerscentrale communiceren, maar zend ook gegevens uit die gebruik worden door b.v. App leveranciers om u via App’s op uw smart phone of in de auto informatie te leveren om sneller of voorspelbarder op locatie te komen. Tevens is directe communicatie tussen voertuigen en de iVRI in opkomst.

In de architectuur worden de veiligheidsfuncties (onderdeel VRI faciliteiten) sterker gescheiden van de functionele werking door ITS applicaties.

iVRI Standaards onder beheer stichting IVERA

Sinds 2016 richt de stichting IVERA zich niet langer alleen op het IVERA protocol, maar op alle standaard externe protocollen van verkeersregelautomaten. Met de komst van de iVRI wordt het geheel van regelingen in de verkeersautomaat steeds complexer. De diverse koppelvlakken (verbindingen) hebben hun eigen standaard protocol en functionaliteit. Echter beïnvloeden ze allemaal de verkeersregeling en de verkeersautomaat. Om een betrouwbare en veilige werking van de automaten te garanderen is één organisatie nodig die de samenhang bewaakt en ook in de toekomst een betrouwbare werking borgt. Dit is waar de stichting IVERA voor staat.

De standaard protocollen zijn

IVERA-TLC | Traffic management systeem – TLC Facilities

Deze interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basis functies van de iVRI te beheren en monitoren.

IVERA-APP | Traffic management systeem – ITS Applicatie

Deze interface biedt de mogelijkheid om ITS applicaties functioneel te beheren en monitoren. Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERA standaard.

TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie

Deze interface verbindt ITS applicaties met de VRI faciliteiten. De applicaties bepalen functioneel de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt terwijl de VRI faciliteiten zorgen voor de veiligheid.

VLOG

Het VLOG protocol is bedoeld om verkeerskundige logging te genereren. Het protocol is ontstaan in de CVN-interface gebaseerde verkeersregelingen. Het belang van een streaming verkeerskundige logging (VLOG) neemt toe naarmate de verkeerscentrales en weggebruikers meer real-time informatie nodig hebben. Daarom is in de nieuwe versie informatie opgenomen over de toekomstige status van de signaalgroepen. Anders gezegd, het protocol biedt “tijd tot groen” en “tijd tot rood”.

RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities

Deze interface zorgt voor verbinding van de (functionele) applicatie met de Roadside ITS Station (RIS). Laatstgenoemde draagt zorg voor real-time informatie-uitwisseling met voertuigen. Op deze wijze kan informatie vanuit de verkeersregeling bij voertuigen terecht komen en tegelijk is de applicatie zich bewust van (bewegingen van) voertuigen rondom het kruispunt wat ten goede komt aan de optimalisatie.